About Us
Project
Exchange Fund
ContactUs

Add:No. 238, Song Ling Road, Laoshan District, Qingdao
Tel:0532-66782301
Email:mctl@ouc.edu.cn

Current Location: homepage  About Us  Service Commission
Service Commission

Chair:

Meixun Zhao

Members: 

Mutai Bao, Congjie Gao, Xianguo Li, Sumei Liu, Yujiang Wang,

Xuchen Wang, Guipeng Yang, Qingzhen Yao,  Liangmin Yu, Guiling Zhang